Thông báo
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
Tài liệu tham khảo
STT Tiêu đề tài liệu Xem
1 Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tải tài liệu
2 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân Tải tài liệu
3 Luật bổ sung một số điều Luật tổ chức Quốc hội Tải tài liệu
4 Luật sử đổi bổ sung một số điều Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương Tải tài liệu
5 Luật tổ chức chính quyền địa phương Tải tài liệu
6 Luật tổ chức Quốc hội Tải tài liệu
7 Nghị Quyết liên tịch 09_2021 Tải tài liệu
8 Nghị quyết 133-2020-QH14 ngày 11-11-2020 Tải tài liệu
9 Nghị quyết 1186_2021 Tải tài liệu
10 Thông tư 1 _2021_TT_BNV Tải tài liệu
11 Thông tư 102_2020_TT_BTC Tải tài liệu