Thông báo
VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI DIỄN RA TRONG 3 NGÀY 21,22,23 THÁNG 5 VỚI KHUNG GIỜ: TỪ 8H00 ĐẾN 8H20 VÀ 15H00 ĐẾN 15H20
Tài liệu tham khảo
STT Tiêu đề tài liệu Xem
1 Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tải tài liệu
2 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân Tải tài liệu
3 Luật bổ sung một số điều Luật tổ chức Quốc hội Tải tài liệu
4 Luật sử đổi bổ sung một số điều Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương Tải tài liệu
5 Luật tổ chức chính quyền địa phương Tải tài liệu
6 Luật tổ chức Quốc hội Tải tài liệu
7 Nghị Quyết liên tịch 09_2021 Tải tài liệu
8 Nghị quyết 133-2020-QH14 ngày 11-11-2020 Tải tài liệu
9 Nghị quyết 1186_2021 Tải tài liệu
10 Thông tư 1 _2021_TT_BNV Tải tài liệu
11 Thông tư 102_2020_TT_BTC Tải tài liệu